วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  บนเนื้อที่ ๔๐ ไร่  ๘๐.๘ ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี  ขึ้นกับศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต ๗ ราชบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีกองอนามัยครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ภายในบริเวณเดียวกัน

                        โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี เริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ เข้าศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๓  เปิดเป็นแห่งที่ ๕  ของกรมอนามัย  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๖ เดิม)  เข้าศึกษาระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย ได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการผดุงครรภ์ชั้นสอง

                        พ.ศ.๒๕๒๖ ได้พัฒนาหลักสูตร โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ระยะเวลาเวลาศึกษา ๒ ปี

                        พ.ศ.๒๕๒๙  ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต ๗ ราชบุรี  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่  เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  ๔ ราชบุรี  โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ และในปีนี้กรมอนามัยได้พัฒนาหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี เริ่มสอนนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐ โดยเพิ่มความรู้ให้ครอบคลุมงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนการสาธารณสุข     มูลฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

                        พ.ศ.๒๕๓๖  กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรให้มีการรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนาบุคลากรมาอยู่ด้วยกันเป็นสถาบันพระบรมราชชนก  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

                        พ.ศ.๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลที่ได้รับพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วว่า  “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี”  ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี จึงได้ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๒” ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๖ง) และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้อักษร  “พระนามย่อ” ของพระองค์เป็นตราประจำวิทยาลัย เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีวิทยาลัยพยาบาล ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ๒ วิทยาลัย  การใช้ชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑  และราชบุรี ๒  ทำให้ประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงานสับสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๒ จึงได้ขอพระราชทานนามต่อท้ายใหม่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต่อท้ายว่า “จักรีรัช”  อันมีความหมายว่า “รัชกาลแห่งพระราชวงศ์จักรี”วิทยาลัยฯจึงได้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช” เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๗๒ง.

                        พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)  โดยความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ วิทยาลัยฯ  ได้นำหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)             เข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมกับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

                        พ.ศ.๒๕๔๐  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้นำหลักสูตรเข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผลให้บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔

                        พ.ศ.๒๕๔๓  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม  ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  เขต  ๔ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี มาอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๓

                        พ.ศ.๒๕๔๕  วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ภาคพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร และเปิดสอนเพียง ๑ รุ่น