วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

วิสัยทัศน์

            สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน