วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

วิสัยทัศน์

            สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน