วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

ระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4

ผู้อำนวยการ

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

วิสัยทัศน์

            สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน