วันอาทิตย์, 22 ตุลาคม 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
Download
  • แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Download
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวบน WEB ของวิทยาลัย
Download