วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข 

สายตรงผู้อำนวยการ

Present...CKR

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม

ผลงานรัฐบาล

100 ปี ธงชาติไทย

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

งานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา

  • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) Click
  • แบบยื่นคำร้องขออุทรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Click
  • บันทึกข้อความ (นักศึกษาขอเกรด) Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2559 Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2560 Click