วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

ระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4

ผู้อำนวยการ

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับ...จักรีรัช

ภาควิชา

งาน

แบบประเมิน

อัตลักษณ์บัณฑิต

อัตลักษณ์บัณฑิต

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ตามสถาบันพระบรมราชชนกคือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์”  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา   ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลักและเพิ่มเติมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป็น SAP-CKR “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร  ความรู้ และความรับผิดชอบ”

S  =  Service  Mind               =  จิตบริการ

A  = Analytical  Thinking       =  การคิดเชิงวิเคราะห์

P  = Participation                 =  การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม

C  = Caring                          =  ความเอื้ออาทร

K  = Knowledge                   =  ความรู้

R  = Responsibility                =  ความรับผิดชอบ