กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

ปรัชญา

“ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

ปณิธาน

สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข

พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนําความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
  3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและนานาชาติ
  4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
  5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
  6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  7. ส่งเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม