กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและภูมิปัญญาไทย เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ ดำรงความเป็นไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถให้การดูแลอย่างเอื้ออาทร คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสังคม และชุมชน ในการสร้างสุขภาพให้เกิดสุขภาวะ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

ปณิธาน

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำไปสู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์ 

          สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและมีความทันสมัย มุ่งสร้างกำลังคนด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

          นิยาม

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ หมายถึง การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ องค์กรวิชาชีพในระดับดีมาก และมีความทันสมัย

สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพที่เป็นภาคีเครือข่าย

         พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม
  3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม
  4. ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล