วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
  • รายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ปีการศึกษา 2565  WORD / PDF
  • รายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ปีการศึกษา 2564  WORD
  • รายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ปีการศึกษา 2563  WORD
 
แบบฟอร์มการวางแผนทำ Faculty Practice ของอาจารย์ 
Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช  
  • Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช
คลิ๊กที่นี่ 

แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ

  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ) (ก.พ.อ.03) คลิกที่นี่

  • แบบสรุปจำนวนชั่วโมงสอน สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สบช-กส-01) คลิกที่นี่

  • แบบฟอร์มแผนการสอน สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ (สบช-กส-02) คลิกที่นี่

  • เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๑ (เอกสารประกอบการสอน) สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบช-กส-03) คลิกที่นี่