วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานแผน

รายการ ชนิดไฟล์
Flow การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ file pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ file word
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ file word
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายจัดโครงการ file word
บันทึกข้อความขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ...  file word
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/จัดกิจกรรม/จัดประชุมสัมมนา โครงการ file word