วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล...

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เข้าร่วมกิจกรรมในการนำเสนอนวัตกรรม
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
"2nd International Conference on Medical and Health Science 2022 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia" และนักศึกษาของ
วพบ.จักรีรัช ร่วมประกวดนวัตกรรม
จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
📍นวัตกรรมเสื้อเกราะสมุนไพร
📍นวัตกรรมเครื่องยกไหล่ติด
และได้รับรางวัล Best Presenter


เพจFacebook : สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

   ปฎิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 📌 https://admission.pi.ac.th

 

ระบบสารสนเทศ วพบ.จักรีรัช 

 

CINAHL วพบ.จักรีรัช

 

New CINAHL Package
Search

 


***การเข้าใช้งาน Cloud University สถาบันพระบรมราชชนก***

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม


รางวัล "วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันพระบรมราชชนก

 

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ภายใน วพบ.จักรีรัช  
   
   

ประชาสัมพันธ์

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

+ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
     - เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
     - เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนรายวิชา และผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
     - เรื่องการรับโอน ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
     - เรื่องรูปแบบการพิมพ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564

คลิกอ่านที่นี่

ผลการรายงานการจัดการพลังงาน ปี2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนส.ค.65
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2565
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย.65
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2565 ไตรมาส 3
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื่้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
- แบบสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค.65
- เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย.65
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส2)
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2564
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 งบลงทุน (ไตรมาส 2)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 งบลงทุน (ไตรมาส 1)
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.65
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.65
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย.64

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ตัว และชุดฝึกการกู้ชีพเด็ก่ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 งบปกติ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี2564 ไตรมาส 4
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ข่าวรับสมัครงาน

********************************

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1274518
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
299
568
2877
1269697
9676
11392
1274518

Your IP: 3.239.75.52
2022-11-27

 

Presentation...จักรีรัช


ภาพกิจกรรมล่าสุด

   


กิจกรรมวัดความดันและเจาะปลายนิ้วแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 26 ในวันที่ 15 พ.ย.65 ณ ชั้น 1 อาคารวิชญเวศม์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเรียนการสอน วิชา "เราคือ สบช." และเป็นข้อมูล ในการทำกิจกรรมปิงปอง 7 สี


กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำโกสินารายณ์
 


พิธีทอดกฐิน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย ประจำปี 2565 ณ วัดรางวาลย์ ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 6 พ.ย.65

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก วันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์

 

พิธีรับหมวก และเข็มเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 25 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6
อาคารนวมินทรารักษ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมถวายราชสักการะและวางพานพุ่มสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565  ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช

 

การนำเสนอโครงงานนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปี 3 รุ่น 24 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์

 

การออกนิเทศงานในเขตพื้นที่สุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


กิจกรรมรูปแบบการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการชุมชน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองประทุน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 ภาพกิจกรรมอื่นๆ

ดูที่นี่