วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
https://bit.ly/2M1PmdI

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 1
http://bit.ly/3nXXL03
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 2
http://bit.ly/2KzIfco
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 3
http://bit.ly/3mVfwf7
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 4
http://bit.ly/3rz1Vh5

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1091891
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
238
321
1211
1088725
1211
9236
1091891

Your IP: 18.232.179.37
2021-08-04

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม...

Presentation...จักรีรัชเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2564

 เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ระบบรับสมัครต่าง ๆ

 

 

รอข้อมูล... 

 

แนะนำหลักสูตร...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประชาสัมพันธ์- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน  
- ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
- ผลการรายงานการจัดการพลังงาน ปี2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ราชบุรี) สมัครคลิกที่ลิ้งนี้ได้เลย https://hpc.go.th/km/training/register.php
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
- ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 13
- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เรื่องแจ้งขยายระยะเวลารับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
- วพบ.จักรีรัช ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
- คำสั่งมาตการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 6
แจ้งการปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563-2564
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ICN 2021 Congress รูปแแบบ virtual ณ ประเทศดูไบ 
- ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
- ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในยุค new normal
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา "Education innovation"
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา Australia Award 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในยุค New Normal 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา "Education Innovation" 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายสุขภาพจิตและความรับผิดทางแพ่งและอาญาในการให้บริการบุคลากรด้านสาธารณสุข
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
- ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุม PSU education conferrence 
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน proceeding
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่น 1-3"
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญฯ รุ่น 1-4"
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารฯ รุ่น 1-4"
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ฯ รุ่น 1-7"
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่น 1-2"
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา รุ่น 1-4
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ หลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญาฯ รุ่น 1-3
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่น 1-3
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 1-5

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ตามประกาศ
- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียงห้องเรียนและห้องประชุม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 8 รายการ
- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียง
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำร้องผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี

- คำร้องผ่อนผันค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา คลิ๊กที่นี่
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 28-29 ม.ค.64 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วันที่ 7 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมสรุปความรู้ ประจำปี 2563 สำหรับเจ้าหน้าที่ การจัดการความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมพระดาบส ชั้น 2 อาคารเรียน
วันที่ 5 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์ 
วันที่ 30 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารหอพัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 
วันที่ 18 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ดูที่นี่

ระบบสารสนเทศ CKR

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

CINAHL วพบ.จักรีรัช

EPlogo Search CINAHL at BCN Chakriraj.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ฐานข้อมูลทดลอง

EDS HEALTH (CINAHL New Version) :

Keyword Title Author 

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย