วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564

 

 นิทรรศการออนไลน์ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

รางวัล "วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
https://bit.ly/2M1PmdI

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 1
http://bit.ly/3nXXL03
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 2
http://bit.ly/2KzIfco
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 3
http://bit.ly/3mVfwf7
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 4
http://bit.ly/3rz1Vh5

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1126514
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
117
373
1244
1123485
490
8679
1126514

Your IP: 52.205.167.104
2021-12-02

Presentation...จักรีรัชระบบรับสมัครต่าง ๆ

 

 

รอข้อมูล... 

 

แนะนำหลักสูตร...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประชาสัมพันธ์- แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ ปีการศึกษา 2564 
- ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข 
- ผลการรายงานการจัดการพลังงาน ปี2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
- ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
- วพบ.จักรีรัช ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
- คำสั่งมาตการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 6
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 10 (ออนไลน์)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond" 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ICN 2021 Congress รูปแแบบ virtual ณ ประเทศดูไบ 
- ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
- ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา Australia Award 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เรื่องการพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในยุค New Normal 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา "Education Innovation" 
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ฯ รุ่น 1-7"
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา รุ่น 1-4
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 1-5

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
- เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ตัว และชุดฝึกการกู้ชีพเด็ก่ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 งบปกติ
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี2564 ไตรมาส 4
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ตามประกาศ
- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารนวมินทรารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียงห้องเรียนและห้องประชุม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 8 รายการ
- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียง
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเครื่องเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำร้องผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี

- คำร้องผ่อนผันค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษา คลิ๊กที่นี่
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 20 ต.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมถวายราชสักการะและวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
วันที่ 20 ต.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารวิชญเวศม์
วันที่ 23 ส.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชได้จัดอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 17 ก.ย.64 ออนไลน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วันที่ 28-29 ม.ค.64 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
วันที่ 7 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมสรุปความรู้ ประจำปี 2563 สำหรับเจ้าหน้าที่ การจัดการความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมพระดาบส ชั้น 2 อาคารเรียน 
วันที่ 5 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์ 
วันที่ 30 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารหอพัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 
วันที่ 18 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์ 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ดูที่นี่

ระบบสารสนเทศ CKR

    

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

CINAHL วพบ.จักรีรัช

EPlogo Search CINAHL at BCN Chakriraj.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ฐานข้อมูลทดลอง

EDS HEALTH (CINAHL New Version) :

Keyword Title Author 

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย