วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล...


  

วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม


รางวัล "วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ระบบสารสนเทศ วพบ.จักรีรัช 

 

CINAHL วพบ.จักรีรัช

 

New CINAHL Package
Search

 

 

 

 

 

 

***การเข้าใช้งาน Cloud University สถาบันพระบรมราชชนก***

 

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ภายใน วพบ.จักรีรัช  
 
 

ประชาสัมพันธ์

+ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
     - เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
     - เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนรายวิชา และผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
     - เรื่องการรับโอน ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
     - เรื่องรูปแบบการพิมพ์ และการส่งวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564

คลิกอ่านที่นี่

ผลการรายงานการจัดการพลังงาน ปี2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

 

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนส.ค.65
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2565
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย.65
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2565 ไตรมาส 3
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื่้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
- แบบสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค.65
- เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา พัฒนาระบบห้องสตูดิโอ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย.65
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส2)
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2564
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 งบลงทุน (ไตรมาส 2)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 งบลงทุน (ไตรมาส 1)
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.65
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.65
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย.64

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ตัว และชุดฝึกการกู้ชีพเด็ก่ขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน และชุดฝึกการกู้ชีพเด็กขั้นสุง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 งบปกติ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี2564 ไตรมาส 4
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเม.ย64
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวพร้อมชุดประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1251915
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
476
611
1087
1248107
9542
17039
1251915

Your IP: 3.223.3.251
2022-09-26

 

Presentation...จักรีรัช


ภาพกิจกรรมล่าสุด

   

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "2nd International Conference on Medical and Health Science 2022 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia" On Zoom Conference
24 Sep 2022

พิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ฉากทัศน์ : อนาคตสมุนไพรไทยกับการออกแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนบน
วิถีพอเพียง 
วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 4 อาคารนวมินทรารักษ์


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2565
 
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจหลักของวิทยาลัย กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการในรายวิชาการพยาบาลเด็ก สำหรับ นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 24 เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาการพยาบาลเด็ก ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง วันที่ 13 กันยายน 2565
 
กิจกรรมสัมมนาวิชาการกับแหล่งฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4-6 ก.ย.65

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ(บริการวิชาการ/วิจัย)กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความเข้มเเข็งของแกนนำผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย วันที่ 5-7 ก.ย.65 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6


วันที่ 2 ก.ย.65 โครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต.กรับใหญ่ ณ ศาลาวัดห้วยเจริญผล ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


วันที่ 1 ก.ย.65 โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization) ประจำปี 2565 เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” ณ ห้องประชุมพระดาบส ชั้น2 อาคารเรียน


วันที่ 31 ส.ค.65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์

วันที่ 29 ส.ค.65 Conference "online international exchange 2022 on topic covid-19 management"

วันที่ 26-28 ส.ค.65 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2565 การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์ "วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์แห่งเมืองพระราชา"

วันที่ 26 ส.ค.65 วพบ.จักรีรัช จัดมหกรรมสุขภาพ "ภาคีเครือข่ายตำบลลาดบัวขาวร่วมใจ สู่ตำบลต้นแบบปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน" และพิธีลงนามปฏิญญาธรรมนูญสุขภาพตำบลลาดบัวขาว

 ภาพกิจกรรมอื่นๆ

ดูที่นี่