วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ)(ก.พ.อ.03) คลิกที่นี่

  • แบบสรุปจำนวนชั่วโมงสอน สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สบช-กส-01) คลิกที่นี่

  • แบบฟอร์มแผนการสอน สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ (สบช-กส-02) คลิกที่นี่

  • เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๑ (เอกสารประกอบการสอน) สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบช-กส-03) คลิกที่นี่

 

สิทธิ์ทั่วไป และสิทธิการลาประเภทต่าง ๆ