วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓  ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  บนเนื้อที่ ๔๐ ไร่  ๘๐.๘ ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี  ขึ้นกับศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต ๗ ราชบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีกองอนามัยครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ภายในบริเวณเดียวกัน

                        โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี เริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ เข้าศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๓  เปิดเป็นแห่งที่ ๕  ของกรมอนามัย  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๖ เดิม)  เข้าศึกษาระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย ได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการผดุงครรภ์ชั้นสอง

                        พ.ศ.๒๕๒๖ ได้พัฒนาหลักสูตร โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ระยะเวลาเวลาศึกษา ๒ ปี

                        พ.ศ.๒๕๒๙  ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต ๗ ราชบุรี  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่  เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  ๔ ราชบุรี  โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ และในปีนี้กรมอนามัยได้พัฒนาหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี เริ่มสอนนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐ โดยเพิ่มความรู้ให้ครอบคลุมงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจนการสาธารณสุข     มูลฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

                        พ.ศ.๒๕๓๖  กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรให้มีการรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนาบุคลากรมาอยู่ด้วยกันเป็นสถาบันพระบรมราชชนก  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

                        พ.ศ.๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลที่ได้รับพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วว่า  “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี”  ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี จึงได้ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๒” ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๓๖ง) และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้อักษร  “พระนามย่อ” ของพระองค์เป็นตราประจำวิทยาลัย เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีวิทยาลัยพยาบาล ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ๒ วิทยาลัย  การใช้ชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑  และราชบุรี ๒  ทำให้ประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงานสับสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๒ จึงได้ขอพระราชทานนามต่อท้ายใหม่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต่อท้ายว่า “จักรีรัช”  อันมีความหมายว่า “รัชกาลแห่งพระราชวงศ์จักรี”วิทยาลัยฯจึงได้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช” เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๗๒ง.

                        พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)  โดยความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ วิทยาลัยฯ  ได้นำหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)             เข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมกับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

                        พ.ศ.๒๕๔๐  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้นำหลักสูตรเข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผลให้บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔

                        พ.ศ.๒๕๔๓  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม  ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  เขต  ๔ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี มาอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๓

                        พ.ศ.๒๕๔๕  วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ภาคพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร และเปิดสอนเพียง ๑ รุ่น

                        พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข